Gallimune vakcina za živinu

BIVALENTNA, INOVATIVNA I VISOKO IMUNOGENA VAKCINA - JAKA I TRAJNA SEROKONVERZIJA.

Gallimune Se+St je dvovalentna, inaktivisana vakcina protiv Salmonelle Enteritidis (SE) i Salmonelle Typhimurium(ST).

Indikovana je za vakcinaciju koka nosilja, smanjuje kako transovarijani prenos i kontaminaciju jaja (SE) tako i fekalno izlučivanje (SE i ST).

Kontrolisana fermentacija nutrijenata za visoku gustinu bakterija sa očuvanom antigenošću

Gallimune Se+St je prva vakcina protiv Salmonelle koja je napravljena inovativnom tehnikom kontrolisane fermentacije nutrijenata. Ovakav proces u dobijanju kultura omogućava dobijanje bakterija u visokoj koncentraciji bez upotrebe mehaničkih metoda kao što su centrifugiranje ili mikrofiltracija. Zahvaljujući ovoj metodi dobijamo bakterije koje nisu fizički oštećene a kod kojih je očuvana njihova puna imunogenost. Bakterije generisane ovom metodom zadržavaju svoj tipičan oblik i antigenost, dok kod centrifugiranja kao tradicionalne metode u proizvodnji vakcina dolazi do znatne promene antigenske strukture.

Svaka doza vakcine u količini od 0.3ml sadrži:

Inaktivisanu Salmonellu Enteritidis PT4, najmanje 42 IP.

Inaktivisanu Salmonellu Typhimurium DT 104, najmanje 149 SAT.

Thiomersal, najviše 30 μg.

Parafinsko ulje (kao ađuvans) q.s. 0.3ml.

Preporučuju se dve doze kod vakcinacije sa Gallimune Se+St, sa intervalom od 4 do 10 nedelja između vakcinacija. Prva aplikacija se preporučuje sa 6 nedelja starosti a druga najmanje dve nedelje pre pronosa.

Gallimune vakcina za živinu

Snimite na svoj računar brošuru Gallimune u PDF formatu. <<<

Snimite na svoj računar primere dobre prakse u vakcinaciji. <<<