Avinew vakcina - osnovne karakteristike

Preuzmite .PDF fajl sa osnovnim karakteristikama ove vakcine za živinu.

Link za preuzimanje <<

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Vakcinacioni soj VG/GA Avinew koji sadrži Merialova živa vakcina Avinew®, potiče

od soja virusa VG/GA koji je slučajno izolovan 1987 godine iz uzoraka

digestivnog trakta zdravih ćuraka od strane prof. Villegas i saradnika.

Od ovog originalnog soja, rad u Merialovim laboratorijama u Lionu (Francuska) je

doveo do kreiranja jedinstvenog apatogenog vakcinalnog soja koji ima mnogo

tehničkih prednosti:

 Udruživanje efikasnosti i neškodljivost,

 Sposobnost replikacije u epitelu digestivnog i respiratornog trakta, koji

stimuliše sistemski imunitet, ali i lokalni imunitet na sluzokoži respiratornog i

digestivnog trakta.

Ove jedinstvene karakteristike dovele su do toga da je Avinew vakcina izbora za

efikasnu borbu protiv ekonomskih gubitaka povezanih sa Newcastle virusom u

živinskoj proizvodnji.

Vakcina je registrovana i proizvodi se od 1991 godine u mnogim zemljama širom

sveta, proizvodnja je u Lyonu, a vakcina je registrovana i koristi se praktično u

svim zemljama Evropske Unije.

Nakon preporuka OIE i EU, ustanovljeno je da je ICPI (index intracerebralne

patogenosti) ovog soja znatno manji od 0.5 jedinica. ICPI index Avinew-a je

između 0 i 0.32 [99.0676.R report – Merial 1999] prema uslovima testiranja.

NEŠKODLJIVOST

 Sigurnost Avinew vakcine je ocenjivana i potvrđena od strane brojnih

laboratorija, ali i terenskih studija koje su uzimale sledeće kriterijume:

Posmatranje post vakcinalnih respiratornih reakcija. Po kriterijumu:

o Intenzitet znakova

o Trajanje znakova

o Rasprostranjenost znakova (% pogođenih ptica u jednom jatu)

 Histološkim pregledom primenjenim kako bi se uočila razlika u lezijama

koje izaziva virus između Avinew i ostalih vakcina:

o Respiratorni organi (pluća i trahea)

o Digestivni organi (pankreas, creva)

 Evaluacijom tehničkih rezultata u terenskim uslovima, pokazalo se da

post vakcinalni stres vodi do negativnih posledica u smislu tehničkih i

ekonomskih parametara. Ptice koje pokazuju ove znake će manje jesti i biće

podložnije sekundarnim infekcijama. Ovo će takođe dovesti do porasta

mortaliteta broja ubijenih životinja i povećanja troškova tretiranja. Porast u

telesnoj masi će biti smanjen i tehnološko-ekonomski index će biti manji.

 Sigurnost Avinew je potvrđena kada su rezultati bili slični i odgovarali

standardima farmi na kojima je korišćena i/ili kada su tehnološko-ekonomski

rezultati jata u kojima je Avinew korišćen bili bolji u poređenju sa drugim živim

ND vakcinama.